Kutno aktywnie i zdrowo odc. 13 „Orły OCR” w Kutnie

  • Kamila Samojło
  • 2018-01-29 10:01:00

Kutno aktywnie i zdrowo" – program poświęcony zdrowemu stylowi życia i różnorodnym formom aktywności fizycznej. Mamy dla Was garść porad: zobaczycie jak po treningu wyglądać świetnie i jak w domu przygotować najlepszą dietę. Bo życie w stylu fit może być przyjemne!

Kutno stało się stolicą biegów przeszkodowych. Wszystko za sprawą I Gali Mistrzów „Orły OCR 2017”.

Komentarze (20)

2023-01-01 20:13:33

click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here

2022-03-21 07:54:02

In fact, I couldn't 홀덤 help but be nervous because it was a hot game for insiders. In addition, it is a bit scary to enter, and it also looks like a high entry barrier

2022-03-15 07:27:47

I knew it. The interior was so pretty Currently, 온라인홀덤 there are four chain stores including Millak Branch I heard there will be one in Bucheon, Ilsan The main store is located in Gimpo

2022-03-09 03:41:39

And 온라인홀덤 then If you're new, go to the Kakaotalk chat room You can get information about the event, and the store will give you 10,000 coins more

2022-01-28 08:32:09

If I even meet an enemy duo, I'll just start from scratch My team's morale went down, so I got expelled. Oh... What I felt when I saw that You're really good... 롤대리 I'd rather ask for a raise That's what I thought

2022-01-13 09:30:57

I tried various ways, but that's the only time, 마사지 and as time goes by, my body will feel better It is said that professional managers always manage to provide sincere home tie services It's popular because many people can enjoy different types of care

2021-12-28 10:27:33

As I searched for delicious food, the flesh was with me I've been through a sad schedule to say goodbye to the flesh for a long time. I've always shown you 온라인홀덤 about cod food Today, I'm going to tell you a story that I'm not eating.

2021-12-20 08:49:54

If you leave the room and go further along the hallway, you will see the lounge & waiting room like this. This is a place for people who are waiting for the next game to relax, and it was great because 온라인홀덤 the space was so spacious that they could stretch their legs and relax

2021-12-13 07:47:07

v Both the employees and the boss are having so much fun I think it was 온라인홀덤 a fun weekend after a long time And if you attend five times a week, you'll get a Shinsegae gift certificate worth 50,000 won They're holding an attendance event

2021-12-06 09:11:32

Your therapy skills will make your dreams come true It leads 홈타이 to 100% rest satisfaction. A hero beyond imagination~ Marvel Home Thai

2021-11-30 13:45:02

Now that the fun card game is over, sit around one by 온라인홀덤 one I spent some time talking about how I've been doing It's been a long time since we've met, so we kept talking

2021-11-25 12:05:03

And there was something completely different about stocks There's no fixed time for the market to start and end I can make a deal at the time I want to proceed It was quite convenient 비트볼

2021-11-20 01:49:12

Google Ads is an effective way to drive qualified traffic or the right customers into the business while searching 구글애드워즈우회 for the same products and services that customers are offering.

2021-11-10 17:01:36

They give me a call after thinking about both houses. In modern times, Joker is a 홀덤사이트 card with no reason to give a call. I think it's possible because it's online. If it's real, it's the best doenjang.

2021-11-08 15:17:56

It's a massage that the managers meet with you in person I am managing intensively. They're going through a lot of training The demand for COVID-19 business trips is increasing these days. You can wait after a short consultation on the service. Experience the best service at a 출장마사지 reasonable price.

2021-10-12 00:59:20

Situs casino online terpercaya, judi baccarat dan roulette online resmi terbaik live casino


=================================================


Situs judi bola sbobet88 online, sbobet mobile resmi terpercaya sbobet mobile


=================================================


Judi IDN Slot online resmi, slot deposit pulsa tanpa potongan bet rendah slot deposit pulsa


=================================================


https://www.festivetreat.com/

2021-07-14 18:56:28

HELLO Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. WhatsApp:+19292227023 Email: drbenjaminfinance@gmail.com Capital Managements Inc Website: https://capitalmanage-inc.com/

2019-12-10 14:10:26

I want to say a big thanks to Dr. Jakiki for helping me to win the lottery. I won ($2,000,000.00) .... I never thought i will share a testimony with so much joy in my heart today, years has gone by without a fruitful reward over playing the lottery daily, i have spent a lot on tips on how to win the lottery,but when i came across Dr.Jakiki my life change for good. I requested a lottery spell,and he cast the spell and send me the winning lottery number. Now i am a proud lottery winner with the help of Dr.Jakiki. I won $ two millions dollars and I am making this known to every one of you who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery with better price amount, this is the real contact we all have been searching for. Contact him now:  Spellcasthome@gmail.com Text or call him now: +1 (304) 441-7224

2019-06-08 02:17:53

We can deliver financial services instrument(BG/SBLC/MTN/DLC/LC) at affordable price to our customers in other to derive maximum utility. We understand that finding the right company to provide financial instrument is not easy. We are certified financial company that delivers banking instrument for lease which we adhere to our terms and condition. Over 96% of our clients are satisfied with our work whether it is business or financial service. Once transaction is in progress, we ensure we keep you posted on the progress of your paper. We also get you connected to the provider for personalized service. Instead of stressing yourself out looking for financial instrument or company why not let professional like us deliver financial instrument to you within the time frame required by you. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! For further details contact us with the below information.... Contact Email:mishraexclusivefinance@gmail.com Skype:mishraexclusivefinance@gmail.com

Wyślij komentarz

   Zapoznałem i zgadzam się z regulaminem forum Telewizja Kutno! Czytaj Regulamin!
Konto na stronie TelewizjaKutno.com

Błąd wprowadzania danych!

Ukryj Błąd wprowadzania danych!

Zapomniałeś(aś) hasła?

Zarejestruj nowe konto

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałes hasła? Prosimy podać swój adres email. Wyślemy ci wiadomość z linkiem do zresetowania hasła.

Error message here!

Powrót do logowania

Zamknij